Partnerská zóna


 
 
Počet položiek:  0
Spolu:  0 €

STAVEBNÉ SUTE

Sortiment a služby

Základ recyklátu - stavebná suť 

Recyklát frakcia 0/4; 0/8 
Tento materiál je svojimi vlastnosťami veľmi vhodný pre použitie do násypov telesa komunikácie, k zásypom inžinierských sietí, obsypomelektrických a telekomunikačných káblov, vodovodov, kanalizačných a iných inžinierských sietí. Je dobre zhutniteľný na maximálne objemové hmotnosti pri vlhkosti blízkej optimálnej vlhkosti podľa STN 721006.  

Recyklát frakcia 8/32; 8/50 
Vynikajúci násypový materiál pre vyhotovenie podkladovej vrstvy pozemných objektov, pre násypy telesa komunikácií, aktívne zóny komunikácií podľa STN 721002. Produkt odpovedá triede A podľa STN 721512.  

Recyklát frakcia 32/64; 50/64 
Tento produkt je vhodný na použitie komunikácií V.triedy, obslužných lesných a poľných ciest. Ďalej ako medzerovitý materiál pre zásypy a vytváranie drenážnych vrstiev. Ako umelé kamenivo odpovedá triede B podľa STN 721512.  

Základ recyklátu - betón

Recyklát frakcia 0/4; 0/8 
Tento materiál je svojimi vlastnosťami veľmi vhodný pre použitie do násypov telesa komunikácie, k zásypom inžinierských sietí, obsypomelektrických a telekomunikačných káblov, vodovodov, kanalizačných a iných inžinierských sietí. Je dobre zhutniteľný na maximálne objemové hmotnosti pri vlhkosti blízkej optimálnej vlhkosti podľa STN 721006.  

Recyklát frakcia 8/32; 8/50 
Stredná frakcia betónového recyklátu nachádzajúca svoje uplatnenie ako náhrada štrku pri vytváraní podkladových a podsypových vrstiev, v ktorých je vyžadovaná vyššia pevnosť ako pre štandartný suťový recyklát.  

Recyklát frakcia 32/64; 50/64; 32/125; 50/125 
Tento produkt je vhodný pre použitie ako umelé kamenivo pri vytváraní podkladových vrstiev komunikácií s väčšou záťažou ako dovoľuje recyklát vyrábaný zo stavebných sutí.  

Základ recyklátu - Asfalt

Recyklát 0/4; 0/8 (jenmá frakcia) 
Materiál je svojími vlastnosťami veľmi vhodný pre použitie do násypov telesa komunikácie. Materiál je dobre zhutniteľný na maximálne objemové hmotnosti pri vlhkosti blízkej optimálnej vlhkosti podľa STN 721006.  

Recyklát 8/32; 8/50 (stredná frakcia) 
Vynikajúci násypový materiál pre vyhotovenie podkladovej vrstvy, pre násypy telesa komunikácií, aktívne zóny komunikácií podľa STN 721002.  

Recyklát 0/8; 0/16; 0/32 (jemná až stredná frakcia) 
Materiál je svojími vlastnosťami vhodný na povrchové úpravy dočastnýchkomunikáci ale i do podkladných vrstiev komunikácie, prípadne pre vytvorenie povrchu lesných a poľných ciest.  

Recyklát 32/64; 50/64; 32/125; 50/125 (hrubá frakcia)
Tento produkt je vhodný pre použitie ako umelé kamenivo pri vytváraní podkladových vrstiev komunikácií s väčšou záťažou ako dovoľuje recyklát vyrábaný zo stavebných sutí.

Skladovateľné odpady 
17 01 01 Betón
17 01 02 Tehly
17 01 07 Zmes bet. tehál, obkladačiek, dlaždíc, iné ako uvedené v 17 01 06 
17 02 01 Drevo (stavebné rezivo)
17 03 02 Bitúmenové zmesi iné ako uvedené v 17 03 01
17 05 04 Zemina a kamenivo iné ako uvedené v 17 05 03 
17 05 08 Štrk zo železničného zvršku iný ako uvedený v 17 05 07 
17 09 04 Zmiešané odpady zo stavieb a demolácií

 

18.8.2014 | STAVEBNÉ SUTE